Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Ambasador USA o Adrianie Furmanie/US Ambassador about Adrian Furman

„Słabość przekuta w siłę i działania godne podziwu” – to słowa uznania, jakie ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher, skierowała w liście pod moim adresem. Pismo Pani ambasador to odpowiedź na artykuł „Niepełnosprawni na eksport”, który ukazał się w tygodniku „Wprost” w marcu br. Przeanalizowałem w nim możliwość ekspansji na rynek amerykański polskich przedsiębiorców z niepełnosprawnością.

Pisząc o biznesowej synergii pomysłów, stwierdziłem, że sytuacja geopolityczna daje możliwości, żeby na amerykańskim rynku mogły zaistnieć nasze rodzime podmioty, w których – przy wsparciu kapitałowym – osoba z niepełnosprawnością posiadałaby minimum 51% udziałów. Wyraziłem też przekonanie, że Georgette Mosbacher, jako ambasador i businesswoman, podzieliłaby moje zdanie, widząc tym samym przestrzeń do rozwoju relacji między naszymi krajami. Jak widać, nie myliłem się. Słowa ambasador są tego potwierdzeniem i zarazem wielką radością dla mnie.

Nie ukrywam, że list, który otrzymałem, utwierdził mnie w przekonaniu, że zasady, jakimi się kieruję od początku powstania Grupy AF, są słuszne. Między etyką a zyskiem nie ma konfliktu. Twierdzę też, że tylko dobre relacje z ludźmi procentują zyskiem.

To wszystko pozwala mi wierzyć w sukces sp. POLAND IT-LAB, którą założyłem w Stanach Zjednoczonych. Życzyłbym sobie, żeby było to asumptem dla innych przedsiębiorców do podjęcia podobnych kroków i pokazania światu, że warto wierzyć w siebie i swoje siły, mimo fizycznych ograniczeń.

Pragnę też wyrazić szczególne słowa podziękowania Paniom Dorocie Dąbrowskiej-Winterscheid i Ewie Mróz reprezentującym American Chamber of Commerce in Poland  (Amerykańska Izba Handlowa w Polsce), które pomogły mi w przekazaniu artykułu Pani ambasador.

 

Adrian Furman

Prezes Grupy AF sp. z o. o. i sp  Poland. IT- Lab w USA

 

Ambassador of the United States about Adrian Furman“Weakness forged into strength and admirable actions” – these words of approvalwere directed towards me by Madam Ambassador of the United States to Poland in her letter. It was an answer to my article Niepełnosprawni na eksport” (Disabledfor export) published in the “Wprost” magazine in march this year. In my article I analyzed the possibilities of disables entrepreneurs to expand their businesses into the American market.

Writing about the business synergy of ideas, I concluded that the current geopolitical situation gives opportunities, with sufficient capital support, for Polishcompanies with minimum of 51% of shares owned by a disabled person to emerge in the American market. I also expressed my belief that Ms. Georgette Mosbacher, as an ambassador and a businesswomen, would share my opinion and recognize the space for development of international relations between our countries. Apparently, I have not been mistaken. The words of Madam Ambassador seem to confirm it and at the same time are a great source of joy forme.

I admit that the letter I received confirms me in my belief that the principles I have been following since the foundation of AF Group are right. There is no conflict between ethics and profit. I also claim that only good relations with people will pay off with profits.

All this allows me to believe in a success of POLAND IT-LAB, a company I founded in the United States. I wish it would prompt other businessmen to undertake similar steps and to show the world that it is worth to believe in yourself and your strengths, despite physical limitations.

I would also like to express my heartfelt thanks Ms. Dorota Dąbrowska Winterscheid and Ms. Ewa Mróz, representing the American Chamber of Commerce in Poland, who helped me to hand my article to Madam Ambassador.

 

Adrian Furman

CEO of Grupa AF sp. z o. o. and Poland. IT- Lab company in the USA

 

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót