Administratorem danych jest GRUPA AF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (kod 53-413) przy ul. Gwiaździstej, nr 62, lok. 12/2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548100, o numerze REGON 361022223 oraz NIP 8992763997 (dalej GRUPA AF sp. z o.o). Twoje dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez GRUPA AF sp. z o.o. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, poprawiania lub usunięcia. Udostępnienie Twoich danych wskazanych w przepisach kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Wskazanie innych, dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym czasie cofnięta. Aby to zrobić skontaktuj się z nami na adres email: kariera@grupaaf.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, GRUPA AF sp. z o.o. przetwarza wyłącznie w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku innych danych osobowych, nie wymienionych we wskazanych przepisach prawnych, GRUPA AF sp. z o.o. przetwarza wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą otrzymaliśmy od Ciebie poprzez Twoje zgłoszenie rekrutacyjne. Dane te nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. GRUPA AF sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ochrony prawnej, jeżeli dotyczy ona prowadzonej przez GRUPA AF sp. z o.o. rekrutacji. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. W takim przypadku Twoje dane osobowe możemy przechowywać przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności do uzyskania ich kopii, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Możesz w każdej chwili wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GRUPA AF sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego a gdy otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Jeśli Masz pytania dotyczące Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: kariera@grupaaf.pl Inspektor Ochrony Danych Osobowych - GRUPA AF sp. z o.o. - adres email: bok@grupaaf.pl W przypadku świadczenia przez GRUPA AF sp. z o.o. usług o charakterze pośrednictwa pracy - Twoje dane osobowe przekażemy do pracodawcy zamawiającego rekrutację. Nie przekażemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyrażam zgodę na przekazanie przez GRUPA AF sp. z o.o. moich danych osobowych do pracodawcy zamawiającego rekrutację, wyłącznie w celu przeprowadzenia aktualnego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego dla tego pracodawcy. GRUPA AF sp. z o.o. może przetwarzać Twoje dodatkowe dane osobowe wyłącznie w razie uzyskania Twojej dobrowolnej zgody. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA AF sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA AF sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.